Algemene verkoopsvoorwaarden

Bestellingen

Bestelling afgesloten via de online shop worden pas van kracht na goedkeuring en na bevestiging via e-mail, telefoon en fax. (dit is nodig wegens het toenemende aantal nepbestellingen)

Voor bestellingen met een bedrag hoger dan 1000 euro, wordt de bestelling pas van kracht na de ontvangst van het volledige bedrag op rekening vermeld op de auto-reply mail die volgt binnen 12 uur op de bestelling. (dit is nodig wegens het toenemende aantal nepbestellingen)

Alle verstrekte prijzen, brochures, productfiguren en andere productgegevens zijn louter informatief en benaderend. Zij binden Agrimodels niet en waarborgen geen eigenschappen.

Leveringstermijnen

 • De normale leveringstermijn is binnen 2 weken. Indien de goederen niet in voorraad aanwezig zijn, kan de leveringstermijn
  oplopen tot maximum 1 maand.
 • In geval van bedrijfsstroornissen, stakingen, overheidsmaatrgelen, toeval en/of andere overmachtsituaties is
  Agrimodels ontslagen van haar leveringsplicht of uitvoering van de overeenkomst. Onder bedrijfsstroornissen wordt
  tevens begrepen het in gebreke blijven van de leveranciers van Agrimodels, om welke reden dan ook.
  Agrimodels heeft in dit geval de keuze tussen verbreking van de overeenkomst zonder schadevergoeding
  en de verlenging van de leveringstermijnen voor de duur van de onderbreking. De keuze zal betekend worden bij
  e-mail, fax of gewone brief.

Verzending

 • Retour van verkeerdelijk bestelde goederen dient op kosten van de klant onmiddelijk te gebeuren, dit in de originele verpakking.
  Indien de goederen in goede staat terug worden ontvangen door Agrimodels, zal de prijs ervan verrekend worden.

Prijzen

 • De prijzen zijn inclusief BTW en dienen enkel als aanwijzing.
 • De aangeduide prijzen zijn deze geldend op datum van bestelling.

Betalingen

 • De facturen zijn betaalbaar aan het adres van de verkoper, contant en zonder korting, behoudens andersluidende overeenkomst bij bestelling.
 • Iedere op de vervaldag onbetaald gebleven factuur zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest opleveren van 12% en tevens verhoogd worden met een forfaitaire en onverminderbare schadevergoeding van 10% met een minimum van 65 euro en een maximum van 1250 euro.
 • Cheques gelden slechts als betaling na hun incassering. Eventuele kosten van ongedekte cheques wordt een administratieve kost van 25 euro per cheque aangerekend en zullen navolgende leveringen enkel worden uitgevoerd tegen betaling in liquide middelen.
 • Elke wanbetaling zal bovendien de opschorting van verdere leveringen of de uitvoering van garantieverplichtingen rechtvaardigen.
 • In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek wordt uitdrukkelijk bedongen dat de verkochte goederen eigendom blijven van Agrimodels totdat volledige betaling is tussengekomen. Tot zolang ook behoudt Agrimodels zich het recht voor ten alle tijde de goederen terug te halen, dit op kosten van de koper.
 • Er is steeds het verzakingsrecht: annulatie van een bestelling is mogelijk tot betaling tot 14dagen na aankoop. Indien de goederen evenwel al verzonden zijn, dient de besteller in de staan voor de retourneringskosten.

Klachten

 • De koper is verplicht de geleverde goederen bij ontvangst onmiddelijk te controleren op zichtbare beschadigingen
  en/of schade aan de colli's. Deze beschadigingen dienen, op straffe van verval, vermeld te worden op de leveringsbon,
  de factuur en/of het vervoersdocument. De koper zal tevens bij ontvangst dienen na te gaan of de geleverde
  hoeveelheid overeenstemt met de aangekochte hoeveelheid. Klachten daaromtrent dienen nog op de dag van de
  levering gemeld aan Agrimodels per fax en binnen de 2 werkdagen te worden bevestigd per aangetekende brief.
  De voortverkoop van de goederen door de koper doet de eventuele aansprakelijk van Agrimodels teniet voor
  wat betreft deze zichtbare gebreken en/of dito beschadigingen.
 • Alle overige klachten zijn slechts ontvankelijk indien ze voldoende gemotiveerd en aangetekend ter kennis
  worden gebracht van Agrimodels binnen de 8 dagen na levering.
 • Geen terugzending van goederen wordt aanvaard zonder voorafgaandelijk toestemming van Agrimodels.
  De terugzending moet steeds franco geschieden en gebeuren binnen de 8 dagen na levering.

Waarborg

 • Onze waarborg is strikt beperkt tot het herstellen of vervangen van de defect verklaarde onderdelen,
  met uitsluiting van elke eis tot schadevergoeding. De waarborg omvat geen vervoer- of verzendingskosten,
  noch reis- of verplaatsingskosten.
 • De door ons verleende waarborg is strikt beperkt tot de garantiemodaliteiten van onze leveranciers, waarvan
  de koper erkent kennis te hebben. De normale waarborgperiode voor constructiefouten, gebrekkige werking of
  materiaalgebreken bedraag 24 maanden na levering. Herstelling of vervanging geeft geen aanleiding tot
  verlenging van de waarborgperiode.
 • Bij vaststelling van een defect dient de koper de goederen terug te bezorgen in de originele verpakking, minstens in een deugdelijke en schokvrije verpakking.
 • De door ons vervangen onderdelen blijven onze eigendom. Onze waarborg kan in geen geval gelden voor breuk,
 • beschadiging, ongeval enz... voortvloeien uit een overdreven of abnormaal gebruik, uit nalatigheid,
  verkeerd onderhoud, vergetelheid of ondeskundigheid van degenen die gebruik maken van het materiaal.
 • De waarborg geldt evenmin voor onderdelen met snelle slijtage wegens hun aard of normaal gebruik.
 • Onze garantie vervalt indien de goederen tijdens de garantieperiode aan derden worden toevertrouwd
  ter controle of herstelling, of indien de door ons geleverde onderdelen vervangen werden door onderdelen
  die niet van onze firma afkomstig zijn.

Ontbinding - verbreking van de overeenkomst

 • Indien de koper zijn verbintenissen niet nakomt door bijvoorbeeld het niet afhalen van de goederen binnen de
  14 dagen, kan de verkoop van rechtswege en zonder ingebrekestelling ontbonden worden d.m.v een
  aangetekende brief door Agrimodels. In dit geval is de koper, benevens terugbetaling van de door Agrimodels
  opgemaakte kosten, een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de koopprijs.
 • De overeenkomst zal eveneens van rechtswege en zonder voorafgaandelijk ingebrekestelling als ontbonden
  beschouwd worden bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper, in welk geval het door
  Agrimodels gemaakte eigendomsvoorbehoud eveneens van toepassing blijft.
 • Bij annulatie van de overeenkomst door de koper zal deze een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn
  van 20% van de koopprijs. (uitgenomen als het bestelde bedrag hoger is dan 1000 euro)

Bevoegdheid rechtbank

 • Deze overeenkomst is onderworpen aan de bepalingen van het Belgisch recht.
 • Elke discussie met betrekking tot deze overeenkomst, bestelling of factuur zal behoren tot de uitsluitende
  bevoegdheid van de Rechtbanken in Brugge.

Agrimodels is niet aansprakelijk voor eventuele afwijkingen in foto's noch voor beschrijvingsfouten en dergelijke!

Deze website wordt vaak aangepast, kom regelmatig terug voor allerhande nieuwtjes!